Sprūģe A., individuāli praktizējošs jurists

Sprūģe A., individuāli praktizējošs jurists

Daugavas 24, Daugavpils, LV-5401
25911496 25911496

Apraksts

Jurista pakalpojumi kopš 2007. gada. Juridiskās konsultācijas. Nestandartu jautājumu risināšana. Juridiskā pavadība.  

 • Atbalsts cietušajiem no vardarbības
 • Ģimenes konfliktu risināšana
 • Darba strīdu risināšana
 • Cietušo atbalsts
 • Strīdu situācijas

Juriste ar darbu pieredzi kopš 2007. gada sniedz  juridiskos pakalojumus fiziskām un juridiskām personām Strīds, konflikts, nestandarta, neizprotama, neskaidra un/vai šķietami neatrisināma situācija. Jebkurā situācijā konfliktu var atrisināt un panākt pušu vienošanos!!!

Dokumentu sagatavošana, korekcija, izvērtēšana, analītiskās informācijas sniegšana.
Situācijas apzināšana, izvērtēšana, atzinuma un rīcības plāna sniegšana.
Tiesvedības dokumentu sagatavošana, korekcija, izvērtēšana.

Pakalpojumi:

Civiltiesības:

 • Konsultācijas juridiskajos jautājumos;
 • Līgumu un/vai vienošanās projektu sagatavošana, korekcijas;
 • Zaudējumu atlīdzība un/vai piedziņa ar riska faktoru izvērtēšanu;
 • Mantojuma lietas un/vai bezmantinieka manta;
 • Fiziskās personas maksātnespēja;
 • jebkādas citas lietas.

Darba tiesības:

 • Darba strīdu risināšana.

Ģimenes tiesības:

 • Konsultācijas pirms laulības slēgšanas;
 • Laulības šķiršana;
 • Uzturlīdzekļu piedziņa;
 • Bērna dzīves vietas  un/vai  saskarsmes noteikšana;
 • Paternitātes noteikšana.

Administratīvās tiesības:

 • Konsultācijas (administratīvie pārkāpumi, administratīvie akti, iestādes lēmumi);
 • Iesniegumi;
 • Sūdzības;
 • Paskaidrojumi;
 • Apelācijas sūdzības.

Tiesvedība un klienta interešu pārstāvība:

 • Prasības pieteikumi;
 • Pieteikumi;
 • Pretprasības;
 • Paskaidrojumi (prasībai, pretprasībai, apelācijai, kasācijai);
 • Apelācijas sūdzības;
 • Kasācijas sūdzības;
 • Fizikās un/vai juridiskās personas intereses pārstāvība un/vai pavadība jebkurā valsts vai privātā telpā.

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +37125911496
E-pasts andzelaspruge@inbox.lv

Atslēgvārdi

Palīdzu strīda pusēm domstarpības atrisināt ārpus tiesas un sagatavot pusēm juridiski saistošu vienošanos. Specializējos domstarpību risināšanā ģimenes lietās (laulības šķiršana, uzturlīdzekļi u.c.) un darba strīdu lietās. Ģimenes tiesības. Ģimenes tiesības – juridiskais atbalsts laulāto attiecību, tiesību un interešu tiesiskajā noregulējumā, t.sk. laulības līgumu sagatavošana, kā arī bērnu tiesību un interešu aizsardzība (t.sk. uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsme). Darba tiesības. Darba tiesiskās attiecības. Prasības pieteikums tiesai. Darbinieka pārstāvniecība. Darba devēja pārstāvniecība. Darba samaksas piedziņa. Juridiskā palīdzība darba tiesībās un darba aizsardzībā. Pārstāvība valsts iestādēs un tiesās. Strīdu risināšana. Palīdzība sarežģītās situācijās. Darba izsaukums. Darba atļaujas. Darba līguma izstrāde. Darba līguma forma. Atjaunošana darbā. Rīkojumu izstrāde. Personāla lietvedības izstrāde. Personāla dokumentācijas izstrāde. Personāla dokumentu pārvaldība. Atvaļinājumu piešķiršanas kārtība. Veidlapu izstrāde. Darba tiesisko attiecību izbeigšana. Darba devēja uzteikums. Atbrīvošanas kārtība. Uzteikums. Darbinieka pārkāpuma pierādīšanas kārtība. Darbinieka pārkāpuma fiksēšanas kārtība. Darbinieka civiltiesiskā atbildība. Akts par pārkāpumu. Akts par neierašanos darbā. Disciplinārsodi darba tiesībās. Darbinieka neattaisnota prombūtne. Likvidācija. Pārņemšana. Darba attiecību regulējums. Vienlīdzīga attieksme. Darbinieka nosūtīšana. Dienesta braucieni. Komandējumu noformēšana. Darba koplīguma noslēgšanas kārtība. Tiesību strīdu izšķiršana. Noilguma termiņš. Nodarbināšanas ierobežojumi. Nepilngadīgo nodarbināšana. Abpusējā vienošanās. Darba līgums uz noteiktu laiku. Pārbaudes laiks. Pārbaudes sekas. Atšķirīgas attieksmes aizliegums. Izpildījuma veids. Darba kārtības izstrāde. Darba kārtības noteikumi. Darba devēja rīkojumi. Atstādināšana no darba. Minimālā darba alga. Darba samaksas veids. Normāls darba laiks. Nepilns darba laiks. Summētais darba laiks. Maiņu darbs. Virsstundas. Papildus darbs. Nakts darbs. Darbs svētku dienā. Darba samaksas aprēķins. Algas lapiņa. Vidējās izpeļņas aprēķināšana. Ieturējumi. Konkurences ierobežojumi. Komercnoslēpumi. Piezīme un rājiens. Ierobežojumi veikt blakus darbu. Darba līguma grozīšana. Darbinieka uzteikums. Darbinieka priekšrocības. Atlaišanas pabalsts. Darba devēja nāve. Darbinieka nāve. Darba nedēļas ilgums. Atpūtas laiks. Pārtraukumi darbā. Īslaicīga prombūtne. Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums. Papildatvaļinājums. Atvaļinājums bez algas. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums. Bērna kopšanas atvaļinājums. Atvaļinājums bērna tēvam. Atvaļinājums adoptētājiem. Mācību atvaļinājums. Līgumi ar valdes locekli. Uzņēmuma līgums. Nomas līgums. Dažādi civiltiesiskie līgumi. Prasība par atjaunošanu darbā. Diskriminācijas veidi. Promesoša darbinieka aizstāšana. Darba likuma normu piemērošanas. Ētikas kodekss. Personu fizisko datu aizsardzība. Procedūras. Profesiju klasifikators. Amatu aprakstu izstrāde. Konsultācijas. Darba devēja konsultācijas. Obligātās veselības pārbaudes. Nelaimes gadījumi. Maksātnespēja fiziskām personām, mantošanas tiesības. Vardarbības apkarošana, mediācija. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā